VEDTÆGTER

         for

KILDEKROG GRUNDEJERFORENING

 

 

§ 1

 

Foreningens navn er KILDEKROG GRUNDEJERFORENING. Dens hjemsted er Kildekrog. Dens formål er at varetage de i Kildekrog villakvarter liggende parcellers interesser, navnlig at sørge for vedligeholdelse af vejene i kvarteret m.v.

 

 

§ 2

 

Medlemmer af foreningen er de parcelejere i Kildekrog villakvarter på hvis ejendom, der er lyst deklaration om ydelse af vejbidrag til foreningen. Endvidere kan andre parcelejere i Kildekrog villakvarter og enkelte andre parcelejere i tilgrænsende områder optages som medlemmer, når deres optagelse foreslås af bestyrelsen og godkendes af generalforsamlingen . De parcelejere, der nu er medlem af foreningen, vedbliver at være medlemmer uden nogen godkendelse. Udmeldelse af foreningen sker med tre måneders varsel til en 1. juni. Udmeldelse medfører ikke fritagelse for at betale vejbidrag i henhold til tinglyst deklaration.

 

 

§ 3

 

Medlemskontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Såfremt et medlem ikke efter to påkrav har betalt kontingentet, kan han ikke udøve sine medlemsrettigheder, indtil kontingentet er betalt.

 

 

§ 4

 

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Hvert medlem har en stemme. Intet medlem, der er i kontingentrestance, kan dog udøve stemmeret.

 

Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent. Afstemningen finder sted ved håndsoprækning, med mindre dirigenten anordner skriftlig afstemning.

 

Afgørelse træffes ved stemmeflerhed, dog kræves der til ændring af vedtægterne og til forslag om opløsning af foreningen, at mindst 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor. Såfremt der ikke er mødt et tilstrækkeligt antal medlemmer, indkalder bestyrelsen snarest til en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med simpel stemmeflerhed af de mødte medlemmer.

 

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen. Dagsordenen skal angives i indkaldelsen.

 

 

§ 5

 

Den ordinære generalforsamling afholdes i Hornbæk, hvert år en dag i skoleferien. Den indkaldes med mindst 14 dages varsel. På den ordinære generalforsamling foretages:

 

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning om foreningens virksomhed
  3. Revideret regnskab forelægges til godkendelse
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg af medlemmer til bestyrelse og formand
  6. Valg af revisor
  7. Eventuelt

 

Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling indgives skriftligt til formanden eller sekretæren senest den 31. maj og udsendes med indkaldelsen til generalforsamling.

 

 

§ 6

 

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 8 dages varsel og indkaldes så ofte, bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst ¼  af medlemmerne skriftlig anmoder derom med angivelse af forhandlingsemnerne. Almindeligt medlemsmøde kan indkaldes med 24 timers varsel af bestyrelsen.

 

 

§ 7

 

Selskabets anliggender varetages af en bestyrelse bestående af 4 medlemmer, af hvilke en fungerer som formand, en som kasserer, en som sekretær samt en som suppleant.

 

Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling. Et medlem afgår hvert år, nemlig det medlem, hvis mandat er ældst. I tilfælde af ekstraordinær  afgang supplerer bestyrelsen sig selv indtil den førstkommende generalforsamling. Genvalg kan finde sted. Generalforsamlingen vælger hvert år formanden, medens posten som kasserer og sekretær besættes af bestyrelsen.

 

Bestyrelsen er ulønnet, men får sine direkte udgifter, derunder eventuel medhjælp refunderet af foreningen.

 

Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden. Der føres en bestyrelsesprotokol angående forhandlingerne.

 

Bestyrelsen drager omsorg for, at der føres nøjagtigt regnskab over foreningens indtægter og udgifter, og at der ved udgangen af hvert regnskabsår foretages en regnskabsopgørelse.

 

 

 

§ 8

 

Foreningen tegnes af samtlige bestyrelsesmedlemmer i forening.

 

 

§ 9

 

Regnskabsåret er fra 1. juni til 31. maj. Det reviderede og specificerede regnskab fremlægges til eftersyn for medlemmerne mindst 8 dage inden den ordinære generalforsamling eller fremsendes til disse. Regnskabet fremlægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse.

 

 

§ 10

 

I tilfælde af foreningens opløsning skal dens eventuelle midler anvendes til vedligeholdelse af vejene.

 

 

§ 11

 

Bestyrelsen bemyndiges til at foretage sådanne ændringer i disse vedtægter, som eventuelt måtte blive forlangt af foreningsregistret.

 

 

 

 

 

 

Vedtægternes § 5  ændret på den ekstraordinære generalforsamling den 12/10 2008.